Máme aplikáciu pre Android!

Vďaka aplikácii Prieskumy - onlineklub.sk sa o novom prieskume okamžite dozviete cez notifikáciu bez toho, aby ste museli kontrolovať svoju e-mailovú schránku.

Ďakujeme Vám za Vašu registráciu!

V najbližšom čase dostanete potvrdzovací e-mail. Kliknite na linku pre dokončenie registrácie. Pokiaľ by Vám e-mail neprišiel do e-mailovej schránky, skontrolujte si prosím priečinok so spamom alebo reklamnou poštou.

Podmienky používania

PODMIENKY PRE POUŽÍVANIE SLUŽIEB SERVERA ONLINEKLUB.COM

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto zmluvné podmienky (ďalej len „zmluvné podmienky“) upravujú právne vzťahy medzi obchodnou spoločnosťou Go4insight s.r.o., so sídlom Kýčerského 5, 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 51 428 687, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 126398 (ďalej len „prevádzkovateľ“) a tretími osobami (používateľmi) pri používaní servera prevádzkovateľa umiestneného na internetových adresách http://www.onlineklub.com (ďalej len „používateľ“ a „server prevádzkovateľa“).

1.2. Znenie zmluvných podmienok môže prevádzkovateľ meniť. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti strán vzniknuté počas účinnosti predchádzajúceho znenia zmluvných podmienok.

2. KONTO POUŽÍVATEĽA

2.1. Na základe registrácie sa používateľ môže zúčastniť on-line výskumov na serveri prevádzkovateľa, a to prostredníctvom používateľského konta zriadeného užívateľom na serveri prevádzkovateľa (ďalej len „používateľský účet“). Za účasť na on-line výskumoch prevádzkovateľa môže používateľ získať zákaznícke výhody a odmeny, ktorých forma a výška sú záväzne uvádzané na stránkach servera prevádzkovateľa a pri e-mailovej komunikácii s používateľmi. Platnosť zákazníckej výhody je obmedzená na obdobie 24 mesiacov od dátumu jej vzniku. Podmienkou čerpania zákazníckych výhod je aktuálny a kompletný profil používateľa, uvedený na jeho užívateľskom účte.

2.2. Prístup k používateľskému účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Používateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho používateľského účtu a berie na vedomie, že prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany používateľa.

2.3. Používateľ nie je oprávnený bez súhlasu prevádzkovateľa sprístupniť údaje uvádzané v on-line výskumoch a anketách (text, obrázky, video a pod.) tretím osobám či ich využiť pre sebe v rozpore s ich účelom, a to ani ako celok, ani čiastočne, ani v akejkoľvek inej upravenej či neupravenej forme. Používateľ nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretími osobami.

2.4. Používateľ je povinný informovať prevádzkovateľa v prípade, že nastanú prípady uvedené v čl. 2.2 a/alebo čl. 2.3 zmluvných podmienok, alebo keď sa bude používateľ dôvodne domnievať, že by nastať mohli.

2.5. Pri registrácii na serveri prevádzkovateľa je používateľ povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje.

2.6. Prevádzkovateľ môže používateľovi zrušiť používateľský účet, a to najmä v prípade, keď používateľ nevyužíva svoj používateľský účet viac ako 6 (šesť) mesiacov alebo v prípade, že vo svojom používateľskom účte či v odpovediach na otázky v rámci on-line výskumov prevádzkovateľa opakovane uvádza nepravdivé informácie. Používateľ je oprávnený zrušiť svoj používateľský účet, čím dôjde  k ukončeniu spracovávania osobných údajov prevádzkovateľom (čl. 3.5) a k strate nároku na získanie odmien či výhod.

2.7. Používateľ berie na vedomie, že webové rozhranie servera prevádzkovateľa a používateľský účet nemusia byť dostupné nepretržite, a to najmä pri nutnej údržbe hardvérového a softvérového vybavenia prevádzkovateľa, príp. tretích osôb.

2.8. Používateľ môže založiť na serveri len jeden používateľský účet.

3. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

3.1. Ochrana osobných údajov je poskytovaná zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon"), ako aj Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR). Ďalšie podrobnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov používateľa (ako dotknutej osoby) sú uvedené v dokumente nazvanom "Zásady ochrany osobných údajov", ktorý je zverejnený na webovej stránke www.onlineklub.com (ďalej len "Zásady ochrany osobných údajov"), a ktorý je používateľ povinný pred vyplnením a odoslaním jeho osobných údajov na serveri prevádzkovateľa pozorne prečítať a odsúhlasiť. Príslušným zakliknutím súhlasu na serveri prevádzkovateľa sa považuje súhlas používateľa so spracúvaním jeho osobných údajov v zmysle týchto zmluvných podmienok a Zásad ochrany osobných údajov za udelený.

3.2. Používateľ súhlasí so spracovaním osobných údajov prevádzkovateľom (ako "prevádzkovateľom" v zmysle ZOOÚ), a to pre účely výskumov, analýzy a spracúvania výsledkov prieskumov, pre účely uhradenia zákazníckych výhod a odmien a účely uvedené v Zásadách ochrany osobných údajov. Používateľ súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu údajov uvedených pri registrácii, ako aj v rozsahu údajov poskytnutých používateľom v rámci konkrétnych prieskumov: ide predovšetkým o meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, IP adresa, pohlavie, vzdelanie a ďalšie sociodemografické a iné údaje, pokiaľ ich používateľ uvedie (ďalej iba „osobné údaje“).

3.3. Používateľ je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii a vo svojom používateľskom účte) uvádzať správne a pravdivo a udržiavať aktuálne.

3.4. Osobné údaje nebudú sprístupňované tretím osobám bez výslovného súhlasu používateľa. Výnimku tvorí sprístupnenie vybraných a nevyhnutných osobných údajov partnerom prevádzkovateľa, ktorí sú zapojení do vernostného systému servera www.onlineklub.com, a u ktorých bude môcť používateľ uplatniť jeho odmeny a výhody (ďalej len "Partneri") – používateľ týmto súhlasí s poskytnutím jeho osobných údajov týmto Partnerom. V prípade, keď príde ku zmene osoby, ktorá prevádzkuje server umiestnený na internetovej adrese https://www.onlineklub.com, súhlasí používateľ so sprístupnením jeho osobných údajov tejto tretej osobe (vrátane sprístupnenia osobných údajov do zahraničia).

3.5. Osobné údaje budú spracovávané po celú dobu existencie používateľského účtu používateľa. Po skončení existencie používateľského účtu budú osobné údaje zlikvidované. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

3.6. Používateľ potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že ide o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov na základe súhlasu používateľa. Používateľ svoj súhlas vyjadrí zakliknutím príslušných políčok na webovej stránke umiestnenej na serveri prevádzkovateľa (www.onlineklub.com) a vyplnením príslušných údajov na tomto portáli. Používateľ vyhlasuje, že bol poučený o tom, že súhlas so spracovaním osobných údajov môže vo vzťahu k prevádzkovateľovi kedykoľvek odvolať písomným oznámením doručeným na adresu prevádzkovateľa alebo emailom na emailovú adresu prevádzkovateľa: dpo@go4insight.com. Používateľ ďalej vyhlasuje, že bol informovaný o svojich zákonných právach, najmä o práve požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, o práve na opravu osobných údajov, o práve na vymazanie osobných údajov alebo o práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov, o práve namietať spracúvanie osobných údajov, o práve na prenosnosť osobných údajov, ako aj o práve obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov. Používateľ vyhlasuje, že sa podrobne oboznámil s celým obsahom Zásad ochrany osobných údajov, ktoré si celé prečítal, porozumel právam a povinnostiam v nich uvedeným.

4. POUŽÍVANIE SLUŽBY A VYUŽÍVANIE POSKYTNUTÝCH INFORMÁCIÍ

4.1. Používateľ súhlasí so zasielaním ďalej uvedených informácií na svoju elektronickú adresu či na svoj telefonický kontakt prevádzkovateľom, pokiaľ ho pri registrácii uviedol. V prípade, že príde ku zmene osoby, ktorá prevádzkuje server umiestnený na internetovej adrese http://www.onlineklub.com, súhlasí používateľ so zasielaním informácií na svoju elektronickú adresu či na svoj telefonický kontakt aj zo strany ďalších osôb, ktoré budú tento server prevádzkovať. Informácie, ktoré budú zasielané na elektronickú adresu či telefonický kontakt používateľa, sa môžu týkať pozvánok do prieskumov, spôsobu a pravidiel využívania servera prevádzkovateľa, doplnení a zmien týchto zmluvných podmienok a Zásad ochrany osobných údajov, ako aj marketingových a obchodných činností prevádzkovateľa a Partnerov.

4.2. Informácie poskytnuté používateľom v rámci on-line výskumov je prevádzkovateľ oprávnený využiť pre seba akýmkoľvek spôsobom. Tretím osobám môžu byť tieto informácie získané od používateľa poskytované tak, aby pôvodcu informácií (používateľa) nebolo možné touto treťou osobou identifikovať (informácie budú poskytované tretím osobám anonymne), pokiaľ používateľ neposkytne prevádzkovateľovi výslovný súhlas v rámci konkrétneho výskumného projektu. Prípadný takto vyslovený súhlas sa vzťahuje len na daný projekt a nevzťahuje sa na ďalšie výskumné projekty. Tento bod sa nevzťahuje na poskytnutie nevyhnutných osobných údajov Partnerom prevádzkovateľa v zmysle bodu 4.1.

4.3. V prípade, že informácie poskytnuté používateľom v rámci on-line výskumov budú mať charakter autorského diela, poskytuje používateľ týmto prevádzkovateľovi výhradné oprávnenie k výkonu práva toto dielo použiť (licenciu), a to nasledujúcim spôsobom a v nasledujúcom rozsahu. Licencia je poskytovaná ku všetkým spôsobom použitia, a to v neobmedzenom množstevnom a územnom rozsahu. Licencia je poskytovaná na dobu sedemdesiatich (70) rokov od účinnosti tejto zmluvy. Prevádzkovateľ môže oprávnenie tvoriace súčasť licencie úplne alebo sčasti poskytnúť tretej osobe (poskytovať podlicencie). Prevádzkovateľ je oprávnený robiť zmeny a úpravy diela, ktoré je predmetom licencie, spojovať toto dielo s inými autorskými dielami či zaradiť toto dielo do diela súborného.

5. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI

5.1. Používateľ berie na vedomie, že programové vybavenie tvoriace webové rozhranie servera prevádzkovateľa je chránené autorským právom. Používateľ sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či používať programové vybavenie, ktoré je vykonávateľom majetkových práv alebo oprávneným používateľom prevádzkovateľ.

5.2. Používateľ nie je oprávnený pri využívaní servera prevádzkovateľa používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku tohoto servera. Webové rozhranie servera prevádzkovateľa je možné využívať iba v súlade s určením služby, v dohodnutom rozsahu a ktorý nie je na úkor práv ostatných používateľov.

5.3. Používateľ berie na vedomie, že prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za vady služieb vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webového rozhrania servera prevádzkovateľa či v dôsledku použitia webového rozhrania servera prevádzkovateľa v rozpore s jeho určením.

5.4. Používateľ ďalej berie na vedomie, že prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za funkčnosť dátovej siete používateľa, funkčnosť verejnej dátovej siete, funkčnosť hardvérového vybavenia používateľa, za stav ostatného programového vybavenia používateľa a za prípadné zásahy tretích osôb do ostatného programového vybavenia používateľa.

5.5 Používateľ berie na vedomie, že v prípade, že zruší svoj používateľský účet, jeho používateľský účet mu bude zrušený poskytovateľom (napr. z dôvodu nečinnosti, uplynutia lehoty alebo v prípade, ak vyjde najavo, že používateľ uviedol nepravdivé údaje) alebo ak používateľ odvolá súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov, zaníká mu bez ďalšieho nárok na uplatnenie bodov, odmien či iných výhod, ktoré získal v zmysle týchto zmluvných podmienok.

5.6 Pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, všetky informácie, s ktorými sa v rámci používania účtu používateľa a v rámci prieskumov prostredníctvom servera prevádzkovateľa používateľ zoznámi, sa považujú za dôverné informácie prevádzkovateľa alebo tretích osôb a používateľ tieto informácie nie je oprávnený sprístupniť tretej osobe alebo využiť akýmkoľvek spôsobom pre svoj prospech alebo v prospech tretej strany, inak zodpovedá za škodu tým spôsobenú.

5.7 V rámci účasti na prieskumoch a používania účtu používateľa môžu byť používateľovi sprístupnené dôverné a/alebo majetkové informácie a materiály a všetky tieto informácie a materiály zostanú výhradné a exkluzívne majetku ich majiteľa. Medzi vyššie uvedené dôverné informácie môžu (okrem iného) patriť nové produktové myšlienky alebo koncepty. Používateľ sa zaväzuje, že všetok obsah a materiály, ktoré mu budú poskytnuté alebo sprístupnené, nebude zverejňovať ani inak sprístupňovať žiadnej tretej strane, a nebude ich používať iným spôsobom alebo na iný účel, ako výlučne v rámci účasti na prieskumoch prevádzkovateľa v súlade s týmito zmluvnými podmienkami. Používateľ sa zaväzuje zdržať sa kopírovania a ukladania obsah prieskumu / serveru používateľa (napr. zaobstaraním snímok obrazovky) na akýkoľvek iný účel, než je hlásenie chýb portálu samotnému prevádzkovateľovi.

5.8 Používateľ berie na vedomie a súhlasí, že porušením niektorej z jeho povinností uvedených vyššie v bodoch 5.6 a 5.7 tohto článku týchto zmluvných podmienok dôjde k zrušeniu jeho používateľského účtu a k strane všetkých bodov, odmien či výhod, ktoré nazbieral do porušenia povinnosti, a to bez náhrady; nad rámec uvedeného môže používateľovi vzniknúť povinnosť k náhrade škody prevádzkovateľovi alebo tretej osobe, pokiaľ im bude týmto porušením spôsobená škoda, vrátane ušlého zisku.

6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

6.1. Ostatné práva a povinnosti prevádzkovateľa a používateľa, ktoré nie sú výslovne uvedené v týchto zmluvných podmienkach, sa riadia zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

6.2. Pre rozhodovanie sporov o právach a povinnostiach vzniknutých v súvislosti s používaním servera prevádzkovateľa sú príslušné súdy Slovenskej republiky.